Nagrywamy wersje demo na drugi album Kingdom of Rock. Nie braknie niespodzianek, m.in. związanych z Circle of Bards.

We’re recording demos for the second Kingdom of Rock album. There’ll be surprises, including related to the Circle of Bards.

Moja husaria ruszyła naprzód! Bardzo dziękuję Łukaszowi z LukTrans za zaufanie i możliwość współpracy w tak sympatycznej atmosferze. Do boju!

My hussars have moved forward! I’d like to thank Łukasz from LukTrans for his trust and the opportunity to cooperate in such a nice atmosphere. To the battle!

Ostatnia praca dla Stinger Press była tak inspirująca, że nie mogę przestać rysować myszy. Myszy, wszędzie myszy! Chyba konieczna będzie wizyta u terapeuty.

My last job for Stinger Press was so inspiring that I can’t stop drawing mice. Mice, mice everywhere! I may need to see a therapist.